Gemeente per 1 januari 2016

 Per 1 januari 2016 worden gemeenten, voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer, vennootschapsbelastingplichtig. Deze Vpb-plicht heeft grote financiële, organisatorische en administratieve gevolgen. Dit maakt het inrichtenvan de financiële administratie, de juridische structuur en het uiteindelijke beheer van de Vpb-geldstroom cruciaal voor het beheersen van de (fiscale) risico's.

Einde aan verboden staatssteun
Geruime tijd geeft het bedrijfsleven aan dat er sprake is van oneerlijke concurrentie in de vorm van bedrijfsmatige, commercieel getinte activiteiten van onder andere gemeenten. Private ondernemingen dienen wel vennootschapsbelasting betalen, publieke ondernemingen niet. De invoering van belastingplicht voor overheidsondernemingen, zoals verwoord in het conceptwetsvoorstel van het kabinet, moet die mogelijke concurrentieverstoringen uit de weg ruimen.
 
Wat wel en wat niet Vpb?
Als gemeente dien je naar de gehele organisatie te kijken waar eventueel ondernemingsgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld een eigen parkeerbedrijf zijn, grondexploitatie, een zwembad, een begraafplaats, een theater. Een ander voorbeeld is de gemeentelijke huisvuilophaaldienst die uitsluitend huisvuil binnen de eigen gemeentegrenzen ophaalt als een interne en dus Vpb-vrijgestelde dienst. Het intergemeentelijk ophalen van huisafval is mogelijk weer een ander geval. Het uitvoeringsdeel zou bij wijze van spreken ook door een particulier bedrijf als Van Gansewinkel kunnen worden gedaan. Een gemeente moet zich bijvoorbeeld ook afvragen welk deel van de grondexploitatie niet Vpb-plichtig is en welk deel wel. Het duidelijk in kaart brengen van wat wel en niet Vpb-plichtig is, is van essentieel belang voor een gemeente. Hofmeier participeert hierin en heeft professionals in dienst die met u een gezamenlijk stappenplan opstellen om te komen tot een volledige fiscale, administratieve en organisatorische inrichting van de Vpb. Daarnaast zorgen we voor volledige (fiscale) controle op de Vpb-geldstroom en grondexploitatie.

Wilt u meer weten over onze specialisten of eens van gedachten wisselen over Vpb neem dan gerust contact op met Priscilla Maas | 06-33 19 36 72  | p.maas@hofmeier.nl

« Terug