Bent u klaar voor de volgende uitdagingen?

De nieuwe woningwet met de hieruit voortkomende werkzaamheden, heeft een groot beslag gelegd op de capaciteit van de woningcorporaties. Veel veranderingen zijn inmiddels doorgevoerd of zijn nogonderhanden. De inspanningen hebben zich de afgelopen periode met name gericht op het tijdig en correct opleveren van de jaarrekening met onder meer de verwerking van de marktwaarde, de stelselwijziging ende dVi. Tijd om even pas op de plaats te maken? De volgende uitdagingen liggen alweer op de loer!

Scheidingsvoorstel
Corporaties hebben eind 2016 een voorlopig scheidingsvoorstel ingediend. De Aw heeft een deel van deze voorstellen beoordeeld. Voor een ander deel is uitstel aangekondigd omdat de taken niet tijdig kunnen worden verwerkt. Bij corporaties waar beoordeling heeft plaatsgevonden, moet in veel gevallen tot aanpassingen worden overgegaan. In een aantal gevallen (bijvoorbeeld omdat er nieuwe zienswijzen moeten worden opgevraagd) kan de beoordeling zelfs leiden tot het verplicht herzien van de dPi2016.

Onafhankelijke controller
De onafhankelijke controller is bij diverse corporaties nog niet aangesteld. Deze functie adviseert over financiën, organisatie en beleid en evalueert tenminste twee keer per jaar de financiële risico's.Wanneer de procesbeschrijvingen en interne controle op orde zijn, zorgt deze rol voor een efficiëntere bedrijfsvoering en lagere bedrijfskosten.Hofmeier kan voor deze onafhankelijke, vaak parttime functie, uitkomst bieden met haar Flexibele schil®.

Wet bescherming persoonsgegevens
Naast de veranderingen vanuit de Woningwet moet ook worden voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens waarbij een verplichting is opgenomen om zogenaamde "datalekken" te melden.Voldoet men als organisatie niet aan de gestelde eisen en heeft men onvoldoende maatregelen genomen dan kunnen forse boetes worden opgelegd. Deze wijziging vraagt aandacht op ICT-gebied, maar ook zijn veel organisatorische maatregelen noodzakelijk.

Inrichting financiële administratie
De inrichting van de financiële administratie moet mogelijk herzien worden als gevolg van alle ontwikkelingen in en rondom de sector. Hierbij valt te denken aan:
  • Het professionaliseren van de activa-administratie met een goede vastlegging op basis van de marktwaarde in verhuurde staat, naast het behouden van de historische uitgave prijs.
  • Het inrichten van de functionele winst- en verliesrekening en de daarvoor benodigde kostenverdeelstaat in het primaire (financiële) pakket. De juiste vastlegging van de typering DAEB/niet-DAEB in de administratie en het inrichten van de administratie en processen om juiste managementrapportage hiervoor mogelijk te maken.
  • Het verbeteren en uitbouwen van assetmanagement en de inrichting van de hiervoor benodigde systemen. De voorbereiding van de planning en controlcyclus, gericht op eerdere oplevering van de jaarrekening en dVi in 2018.
  • Het vastleggen en optimaliseren van bedrijfsprocessen, inclusief risico-inventarisatie en beheersmaatregelen, gericht op het "in control" zijn van de organisatie. Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor de strategische doelstellingen van de organisatie en de wijze waarop deze behaald dienen te worden.
Hofmeier biedt de helpende hand. Vanuit de expertise die onze professionals hebben in de sector van woningcorporaties denken wij met u mee en pakken samen met u deze nieuwe uitdagingen aan.

Nieuwsgierig?
Neem contact op met Godert Diepenhorst, Branche Manager Corporaties, 06 - 47 01 16 79.

Deze advertorial is gepubliceerd in Aedes.
Zie hier de publicatie.

« Terug