Beheerst ondernemerschap

Naast onderwerpen als procesmanagement en projectmanagement, is operationeel risicomanagement (ORM) óók een belangrijke bouwsteen voor een gezonde organisatie. Die komt wel met een grote uitdaging: hoe pas ik ORM toe zonder dat er wordt ingeleverd op ondernemerschap?

Risico's en controles worden vaak in één adem genoemd. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe controles worden ingezet om de risico's in een organisatie te beheersen, bepaalt voor een belangrijk deel hoe gezond en concurrerend een onderneming is. Iedere kans brengt immers risico's met zich mee. Het juist sturen hierop vergoot de mogelijkheid tot het verzilveren van een kans.

Van oudsher hangt aan controles nog regelmatig het imago van verplichte verantwoording. "Daar is die politieagent weer die me komt wijzen op mijn fouten uit naam van de toezichthouder." Vandaag de dag zou men beter moeten weten. Het uitvoeren van controles gebeurt niet langer primair om de toezichthouders tevreden te stellen. Het gaat nu om het verantwoord nastreven van kansen in de markt, ofwel: beheerst ondernemerschap!

De functie die de (financial) controller in het verleden vervulde is drastisch veranderd. Control werd geregisseerd op ‘financiële cijfers' en was ‘reactief acterend'. Natuurlijk bestaat financial control nog steeds, alleen wordt die rol in toenemende mate bijgestaan door ORM. Vanuit het proces of project wordt gekeken naar wat mogelijke bedreigingen zijn voor het behalen van de doelstellingen. Deze worden geaccepteerd of er wordt proactief op geanticipeerd.

Continu de afweging maken tussen kosten en baten in de breedste zin van het woord. Adviseren over de toegevoegde waarde van kansen en hoe deze te realiseren. Zo stelt de controller zich op als business partner in het streven naar beheerst ondernemerschap.

Heb je nog vragen mail of bel Stefan 06-520 7 399

Stefan van Duren MSc
Managing Consultant - Hofmeier

  

Deze column is geplaatst in CM: 5.

« Terug