Marktwaarde biedt kansen

De invoering van de nieuwe Woningwet brengt zoals bekend een stelselwijziging met zich mee door de herwaardering van bedrijfswaarde of historische kostprijs naar marktwaarde in verhuurde staat. Ook dient er vanaf 2016 een winst- en verliesrekening gepresenteerd te worden volgens de functionele indeling. Er blijven echter onzekerheden over de uitwerking hiervan. Hofmeier volgt de wijzigingen in wet- en regelgeving op de voet en ziet mogelijkheden om deze onzekerheden om te zetten in kansen bij de begeleiding van uw corporatie in dit traject.
 
De onzekerheden worden gevormd door de verschillende verantwoordelijke partijen. De partners in de keten die zorgen voor een juiste waardering van het vastgoed, hebben ieder een eigen rol. Zo zorgt het ministerie voor de tijdige aanlevering van spelregels. De accountant wenst bij de controle bepaalde zekerheden om de waardering te controleren en de taxateur heeft zijn eigen informatiebehoeften om te komen tot de juiste marktwaardering. Uiteraard is de belangrijkste rol weggelegd voor de corporatie zelf.

Data is waardevol

Bij de corporaties is al veel werkt verzet, maar er is nog werk aan de winkel. Het thema datakwaliteit is nog steeds nadrukkelijk aanwezig op de agenda. Een thema dat in veel gevallen makkelijker wordt uitgesproken dan uitgevoerd. Juist de kwaliteit van de data biedt betere kansen om de marktwaarde als sturingsmiddel in te zetten om te bepalen in welke richting de vastgoedportefeuille zich moet ontwikkelen.

Er ontstaan ook uitdagingen die de nodige hoofdbrekens kosten. Daarbij wordt vaak de vraag gesteld waar het allemaal toe dient. Op dat gebied ligt wellicht de grootste uitdaging. De wetgever heeft deze wijze van waarderen bepaald, daar is geen ontkomen aan. Maar kunnen we van die nood een deugd maken?
 Creëer kansen Naast uitdagingen ontstaan er ook kansen, zowel bij de waardering op marktwaarde volgens de light als de full versie. De kansen zitten in het omzetten van de marktwaarde data naar informatie. Informatie om inzicht te krijgen in rendementen (financieel, maatschappelijk & sociaal) en prestaties in vergelijking met andere (sociale) vastgoed aanbieders. En er ontstaat informatie om interne processen te optimaliseren voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

"Maak van de nood een deugd: zet de marktwaarde data om in waardevolle informatie."

Kortom; die kansen zijn waardevol. Met extra inzet kan een verplichte stelselwijziging nieuwe mogelijkheden bieden. Hofmeier kan daarbij helpen. We hebben praktische ervaring in het opstellen en begeleiden van zowel full als light waarderingen. Onze professionals weten waar de kansen liggen die de marktwaardering geeft.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Meer informatie over waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat, vindt u op de corporatiepagina van onze website (http://www.hofmeier.nl/). U kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze Sector Manager Corporaties Peter van Gilst op 06-51415946 of via p.vangilst@hofmeier.nl

(bovenstaand artikel is ook te lezen in Aedes Magazine)

« Terug