Onze strategie?

Die staat als een huis! Strategische doelstellingen kunnen alleen worden behaald als de vertaling kan worden gemaakt naar operationeel niveau.
De stip aan de horizon. Een duidelijk beeld van waar je als organisatie wilt staan en wat je wilt zijn over drie, vijf of tien jaar. Het is goed om als bestuurder van de onderneming te weten wat je nastreeft. Een visie alleen garandeert je echter niet dat je het gewenste doel behaalt. De gehele organisatie zal hetzelfde beeld moeten hebben en uitdragen.

E VISIE OMZETTEN IN EEN STRATEGIE
Het hebben van een duidelijke visie is essentieel voor jouw onderneming. De visie verklaart immers je bestaansrecht als organisatie. Het is wel van belang dat het nastreven van deze visie op een eenduidige manier gebeurt. Concreet geformuleerde strategische doelstellingen helpen hierbij. Nu is natuurlijk wel de vraag of deze strategische doelstellingen duidelijk zijn opgesteld en of ze daadwerkelijk bijdragen aan de visie. Om die twee vragen positief te kunnen beantwoorden is het van belang dat je meetbare (kwantitatieve) doelstellingen stelt. Hoe kun je immers anders bepalen of een doel wel of niet is behaald? Daarnaast dient elke strategie aanwijsbaar bij te dragen aan ten minste één element dat is benoemd in de visie.

VAN STRATEGIE NAAR OPERATIE
Voor de vertaling van de strategische doelstellingen naar operationeel niveau gelden dezelfde twee factoren: stel kwantitatieve doelen en zorg dat deze aanwijsbaar bijdragen aan de strategie. Hier komt alleen wel een extra uitdaging om de hoek kijken. Waar op strategisch niveau namelijk een algeheel beeld van de organisatie en haar omgeving kan worden gevormd, is er operationeel vaak meer focus op specifieke details van een bedrijfsonderdeel. Het is dus lastiger om van ‘beneden naar boven' in te zien hoe een operationele doelstelling bijdraagt aan het bestaansrecht van het bedrijf. Belangrijk is dan ook om als manager naar alle lagen binnen de organisatie duidelijk te communiceren over wat er van hen wordt verwacht en waarom. Spreek de intrinsieke motivatie van medewerkers aan!

Met het vaststellen van de operationele doelstellingen zijn we er echter nog niet. De operationele doelen dienen te worden verankerd in de organisatie. Het ‘processenhuis' helpt hierbij. Ieder proces in de organisatie zal namelijk bij moeten dragen aan óf een voorwaarde moeten zijn voor het behalen van de strategische doelstellingen. Waarom zou je anders een specifiek proces uitvoeren?

SINGULARITY
Er is nog een belangrijke reden om van ieder operationeel doel te kunnen herleiden hoe deze bijdraagt aan de visie én hoe deze verankerd is in de organisatie. Waar ik in het begin nog schreef over tijdslijnen van drie, vijf of tien jaar, worden deze perioden tegenwoordig steeds korter. Blommaert en Van den Broek (2016) schrijven over ‘singularity'; een verandering van lineair naar exponentieel management1. Kortgezegd houdt dit in dat de doorlooptijd van veranderingen steeds verder afneemt. Dit heeft gevolgen voor de manier van leiden van een organisatie en de hieraan gekoppelde doelstellingen.

Door de navolgbare doorvertaling van de visie naar concrete doelen, kan bij verandering in onderdelen van de visie sneller de impact op de organisatie worden bepaald. De doelstellingen die worden geraakt kunnen worden aangepast, waarna ook het bijbehorende proces opnieuw optimaal kan worden ingericht. De duidelijke structuur die het processenhuis biedt is dan ook van essentieel belang voor het behalen van de strategische doelstellingen in de toekomst.

Bron:
1 "Management in Singularity"; Tjeu Blommaert & Stephan van den Broek; Vakmedianet; 2016

Stefan van Duren MSc
Managing Consultant - Hofmeier 

« Terug